dzvin

facebook

youtube

 

МАГІСТЕРСЬКА УПРАВЛІНСЬКА ПРАКТИКА (для спеціальностей АМ та МУНЗ)

Основні обов’язки студентів-практикантів при проходженні практики полягають у:

 • до початку практики отримувати у НПУ імені М.П. Драгоманова всі необхідні організаційно-методичні матеріали та консультацію щодо їх оформлення;
 • своєчасно прибути на місце практики і документально оформити початок практики;
 • дотримуватися трудової дисципліни, правил трудового розпорядку, техніки безпеки та інших норм;
 • проводити роботу на місці практики згідно з отриманими завданнями у режимі роботи відповідних підрозділів підприємства;
 • регулярно відвідувати керівника практики від НПУ імені М.П. Драгоманова у дні його консультацій на кафедрі;
 • виконати поставлені завдання у повному обсязі відповідно до програми практики та рекомендацій, наданих керівниками практики від НПУ імені М.П. Драгоманова та від підприємства;
 • нести відповідальність за якість виконуваної роботи;
 • вчасно і на належному рівні скласти звіт з практики;
 • захистити звіт з практики у визначний термін.

Щоденник є основним документом, що підтверджує проходження студентом практики, у якому відображається вся поточна роботі і містить:

 • календарний план виконання студентом програми відповідної практики з оцінкою його виконання;
 • план роботи, який складається разом з керівниками практики від кафедри і підприємства;
 • обов’язків перелік необхідної до вивчення студентом наукової та спеціальної літератури;
 • сформульоване індивідуальне завдання, що видане студентові, з відміткою про стан його виконання;
 • висновки і пропозиції студента по результатах проходження магістерської (управлінської) практики;
 • підсумкове оцінювання роботи студента за період практики керівниками від підприємства і кафедри.

 

Мета і завдання практики

Магістерська (управлінська) практика проводиться загальною тривалістю не менше двох тижнів на посадах середнього та вищого рівнів управління (відповідно до професійних назв робіт, які здатен виконувати магістр з певної спеціалізації кожної спеціальності згідно з вимогами варіативної частини ОКХ) у різних лінійних та функціональних підрозділах організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм.

Відповідно до варіативної частини ОКХ студенти мають набути умінь, пов’язаних з реалізацією усіх загальних функцій управління у повному обсязі шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці; прийняттям тактичних і стратегічних рішень у межах своєї компетенції; керівництвом підлеглими, компетенція яких не вийшла за рівень бакалаврів.

Метою магістерської (управлінської) практики є розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення прикладних проблем управління підприємницькими структурами, удосконалення системи управління їх діяльністю в сучасних умовах господарювання.

 

Зміст практики

Загальні вказівки

Студенти мають себе уявити в ролі консультанта з управління, якого направили для того, щоб допомогти менеджерам фірми розібратися в її проблемах, реструктуризації, зміні стратегії діяльності. Практиканти повинні дослідити діяльність фірми за системою стандартних параметрів і представити керівництву компанії проект «нової» фірми.

Примітки:

1) це не бізнес-план. Тут немає детальних фінансових розрахунків, маркетингового розділу та пунктів, пов'язаних з ними;

2) при виборі виду та напрямку діяльності керуватися наступним:

- чисельність персоналу - від 50 до 150 чоловік;

 

Етапи здійснення проекту:

1. Вступ (1-1,5 стор.) Опис вихідних умов: чим фірма займається, напрямок діяльності, час створення (існування, або тільки планується створити), скільки людей працює.

 

2. Загальна діагностика структурно-функціональних складових організації. Охарактеризувати організацію з погляду: складності, спеціалізації, централізації, професіоналізму (2-3 стор.).

 

3. Аналіз внутрішнього організаційного середовища:

 • місія і цілі організації;
 • функціональні цілі (по 2-3 цілі в кожній з наведених областей): виробничі, маркетингові, фінансові.
 • ресурси (1-2 стор.). Опис видів ресурсів що використовує організація. Визначення ресурсного пріоритету організації.
 • технологія (1-2 стор.). Коротка характеристика елементів технології: фізичних об'єктів, процесів і ноу-хау. Визначити тип технології, що реалізується в даній організації (з обґрунтуванням).
 • Організаційна культура: перелік характерних артефактів, оцінка профілю культури організації, визначення типу культури (3-4 стор.).

Висновки. У висновках, на основі здійсненої діагостики, висвітлюються основні проблемні області у внутрішньогму середовищі компанії і зазначаються можливі джереда і фактори виявлених проблем.

 

4. Аналіз зовнішнього середовища (ЗС) (3-4 стор.).

4.1. Фактори ділового середовища: споживачі, конкуренти, партнери.

4.2. Фактори непрямої дії: економічне, політичне, загальнокультурне середовище;

4.3. Характеристика ЗС із боку складності та динаміки (стосовно даної організації). Оцінка ступеня невизначеності ЗС.

Висновки. У висновках описуються основні фактори ЗС, що впливають або спричиняють проблеми в діяльності іорганізації.

 

5. Аналіз управлінської діяльності (2-3 стор.).

5.1. Структура управління. Рівні управлінської ієрархії, зв'язок між ними. Обґрунтування кількості рівнів управління й короткий опис відповідальності на кожному рівні. Надається у вигляді схеми з поясненнями.

5.2. Оргструктура. Підрозділи, розподілені по функціональним сферам і рівням управління. Визначення типу оргструктури з обґрунтуванням. Схему структури управління та оргструктури можна поєднати.

Висновки. У висновках дається стисла характеристика наявних проблем в управлінській діяльності організації, визначаються можливі джерела і фактори їх виникнення та поглиблення.

 

6. Проект оптимізації діяльності організації. На заключному етапі розробляється проект консультативного характеру, в якому студенти пропонують власні шляхи, методи і технології вирішення існуюічих в органзації проблем. Пропонується надавати рекомендації в наступній формі:

1) зазначення конкретної проблеми;

2) опис необхідних ресурсів для її вирішення;

3) зазначення конкретних кроків (етапів) вирішення проблеми;

4) стислий опис очикуваного результату.      

 

Форми i види контролю

Попередній контроль здійснюється під час підготовки студентів до проходження практики (на зборах).

Поточний контроль здійснюється вiдповiдно до складеного студентом та затвердженого керівником практики від університету iндивiдуальним планом практики (додаток А), який включає етапність та термін виконання завдань практики.

Iндивiдуальний план заноситься в щоденник практики (Додаток Б) студентом i хід виконання його контролюється як керівником від університету, так i керівником від бази практики.

Підсумковий контроль передбачає контроль виконання студентом всієї програми практики, а також написання звіту. Звіт готується у формі консультативного проекту (загальне внутрішнє консультування), має відобразити всі аспекти діяльності студента на місцях стажування.

За результатами проходження практики керівником практики від бази складається характеристика-Вiдгук на студента, наведений у Додатку В.

 

Підведення підсумків практики

Контроль за якістю проходження студентом практики здійснюється у вигляді написання звіту, який оформлюється згідно вимог до написання документів такого виду.

Письмовий звіт разом зi щоденником подасться у встановлений термін (не пiзнiше чотирьох днів до закінчення практики) керівнику практики для перевірки, рецензування та допуску до захисту.

До захисту допускаються студенти, які повністю виконали програму практики, представили звіт згідно з встановленою формою та одержали позитивну характеристику керівника практики.

Підсумки практики підводяться у процесі складання студентом диференцiйованого заліку керівнику практики від університету. Диференційна оцінка з практики заноситься в екзаменаційну вiдомiсть та проставляється в залiковiй книжці.

 

Необхідна документація

1. Iндивiдуальний план практики.

2. Щоденник практики.

3. Звiт з практики.

4. Характеристика-вiдгук на студента від бази практики.

Всі перераховані документи подаються у папці (в окремих файлах кожен документ) за вказаним переліком з титульною сторінкою.

 

Норми оцінювання роботи студента під час практики.

Бали

Зміст та ступінь виконання завдань

90 - 100

Представлений аналіз не містить змістовних помилок. Висновки свідчать про високий професійний рівень студента, його проблемне мислення і здатність виявляти існуючі в діяльності організації протиріччя. Результати аналізу та запропоновані заходи вдосконалення діяльності підприємства мають практичну та наукову цінність. Студент виявив себе як кваліфікований спеціаліст-консультант і успішно виконував належні функціональні обов’язки на місці практики.  

80 – 89

Праксеологічний аналіз проблеми має незначні помилки, неточності та неузгодженості. Але методи та інструментарій аналізу обрано вірно. Висновки чіткі, лаконічні.

70 – 79

Пракселогічний аналіз по обраній проблематиці представлений у повному обсязі, але запропоновані заходи удосконалення діяльності є малоефективні для практичної реалізації.

60-69

Методи практичного аналізу були обрані не вірно, результати не обґрунтовані і поверхові. Матеріал подано не логічно.

35 - 59

Студент не володіє теоретичним матеріалом по обраній проблематиці і не в змозі застосувати теоретичну модель на практиці. Логіка подання матеріалу і практичне значення роботи відсутнє

1-34

Практичний розділ дипломної роботи відсутній, або частково ідентичний роботі іншого студента

 

 

Зразки необхідних документів

 

Додаток А

 

Зразок форми індивідуального плану

 

Затверджую

Керівник практики

__________________

               П.І.Б.

“____”______ 200_р.

 

№ з/п

Етап практики

Завдання етапу

Термін виконання завдання

примітки

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

 

Зразок форми щоденника практики

№ з/п Етапи практики Завдання етапу

Термін виконання завдання

Відмітка про виконання

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В

 

Характеристика-відгук

і оцінка роботи студента групи           

Інституту ____________________________

Національного педагогічного університету

імені М.П.Драгоманова

Прізвище, ім’я, по-батькові

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Підпис керівника практики

від організації                                           (прізвище)

печатка

                                 200__ р.

 

 

Ukrainian Danish English French German Greek Polish Portuguese Russian Spanish

ODRAR10

pMwlb4CDC7Y

ЦДО

nW9niLV6zQ4

lxQOV9DsUsw

pTUIwidXug4

СА

уп

1 Doc2 1

Всього відвідувань

1682012
Сьогодні
Вчора
Цього тиждня
Минулого тиждня
Цього місяця
Минулого Місяця
Всього
2142
1790
49514
57559
57217
1289799
1682012

Your IP: 18.207.238.169
Server Time: 2019-12-09 15:14:44

Хто на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

Изображение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції
Служба порталу :: Вебмайcтер
2007-2019