Феномен інформаційної єдності

 

 

 

 

 

 

 

Чайка І. Ю. Феномен інформаційної єдності: соціально-філософський аналіз : [монографія] / І. Ю. Чайка. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2013. – 330 с.

 

 

 

 

 

 

Монографія присвячена відшуканню підстав цілісності світової спільноти як соціального макросуб’єкта, функціонуючого в умовах інформаційного суспільства, та соціальної системи граничного рівня складності, що характеризується особливим способом структуризації, заснованим на принципі мережевості. Адекватною характеристикою такої цілісності може виступити інформаційна єдність. Досягнення інформаційної єдності сприятиме завершенню становлення світової спільноти як сталого феномену і розкриє можливості для подальшого зростання її організаційної складності. Метою дослідження є формування концепції інформаційної єдності світової спільноти, як просторово-часової характеристики цілісності соціальної системи граничного рівня складності, засобами теоретико-методологічного аналізу.

Монографія розрахована на науковців, які працюють над проблематикою інформаційного суспільства та сучасних глобалізаційних процесів, досліджують мережевість як новий принцип структуризації складних соціальних систем.

The monograph is devoted to the clarifying for the grounds of the world community integrity as a social macrosubject, functioning in the conditions of the informative society, and extremely complicated social system, characterized by the special method, based on the network principle. The adequate description of such an integrity can be done by means of the notion of the informative unity. On achieving the informative unity the world community will be created as a constant phenomenon that will open the possibilities for further growth of its organization complexity. The aim of the research lies in the formation of the conception of the informative unity of the world community, as a spatio-temporal description of the integrity of the extremely complicated social system by means of the theoretical and methodological analysis.

The monograph is intended for scholars, working at the problems of the informative society and modern processes of globalization as well as network principle of structuration of complicated social systems.